صنایع شیمیایی مهندس معصوم زاده

info@waxandpolishco.com
تلفن: ٠٢١٤٤٩٨٠٦٣٣، فکس: ٠٢١٤٤٩٨٠٩٢٦، سیستم پیامک: ۰۲۱۴۴۹۸۰۶۳۳
تهران كيلومتر ١٧ جاده مخصوص كرج- خيابان داروپخش- خيابان دوم-كوچه ياس يک پلاک یک